Bostadsrätt, Bostadsrättsförening, Fastighetsägare

Sedan 1990-talets början har ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt svarat för större delen av bostadshusköp i Sverige. Fristående Affärsutveckling har agerat projektledare vid ombildningsprojekt på en rad orter från Helsingborg i söder till Östersund/Åre i norr.

Bostadsrätt

Genom att vår konsult, oavsett om vi hjälper föreningen eller en fastighetsägare, är väl insatt i motpartens situation, är det lättare att nå uppsatta mål. Vi åtar oss att genomföra samtliga moment i samband med en ombildning från hyres- till bostadsrätt eller nyproduktion av bostäder i bostadsrättsform.

Bostadsrättsföreningar

Vi åtar oss att leda samtliga processer vid ombildningsprojekt. Tillsammans med föreningens styrelse finns projektledaren med vid; förhandlingar, ekonomiska kalkyler, teknisk besiktning, informationsmöten och kommunikation med medlemmar/hyresgäster. Föreningens styrelse har givetvis hela tiden en beslutande funktion och arbetar tillsammans med ansvarig konsult fram beslutsunderlaget.

Fristående Affärsutveckling bistår även bostadsrättsföreningar i det löpande förvaltningsarbetet efter en ombildning. Uppdragen omfattar allt ifrån hyresförhandlingar till budgetarbete, planfrågor och fastighetsekonomisk rådgivning till styrelsen. Vi kan även utreda möjligheten att bli en äkta förening samt skapa de förutsättningar genom en 3D-avstyckning från föreningens fastighet.

Fastighetsägare

För ett optimalt försäljningsresultat krävs god kunskap och erfarenhet inom ombildningsprocessen och vilka möjligheter som kan påverka. Fristående Affärsutveckling tar hand om hela processen, från första mötet med hyresgästerna till att förmedla finansiering och genomförande av fastighetstransaktionen.

Via företagets samarbetspartners kan vi även ordna med s.k. paketförsäljning i bolagsform.

I samband med nyproduktion är Fristående Affärsutveckling med från planskiss fram till bostadsrättsföreningens tillträde/inflyttning. Inom ramen för uppdraget ingår ofta bemanning av styrelse, upprättande av ekonomisk plan, kontakter med bostadssäljare mm.

Ekonomiska planer,
Ny produktion

Upprättandet av en ekonomisk plan är centralt både vid ombildning till bostadsrätt och vid nyproduktion av bostadsrättslägenheter. Fristående Affärsutveckling kan åta sig att upprätta nya ekonomiska planer eller uppdatera äldre planer. Vi har ett fast samarbete med ett antal av Boverket godkända Intygsgivare.

Ombildning

Fristående Affärsutveckling har sedan 1997 medverkat vid ombildningar i hela landet. En lång erfarenhet inom ombildningar under såväl hög- som lågkonjunktur ger hyresgäster/medlemmar en trygghet i processen.

Vid en ombildning tar vi ett helhetsansvar – från bildandet av föreningen till slutförandet av fastighetsaffären.

En ombildning från hyresrätt till bostadsrätt kan ske genom ett så kallat hembud eller genom förvärv av aktier eller fastighet direkt från fastighetsägaren.

Kapitaltillskott till BRF

Efter avskaffandet av schablonbeskattningen av bostadsrättsföreningar finns inga skattemässiga fördelar med att föreningarna behåller egna fastighetskrediter.

Det förekommer en rad olika uttryck för samma sak målet är dock alltid att minska boendekostnaderna efter skatt för medlemmarna i en bostadsrättsförening. Idag erhåller privatpersoner en kvittningsmöjlighet mot inkomstskatt för betalda räntekostnader, detsamma gäller ej för bostadsrättsföreningar. 

För att minska boendekostnaden för den enskilda medlemmen kan frivilligt eller kollektivt kapitaltillskott genomföras.

Ett frivilligt kapitaltillskott fordrar att varje bostadsrätt har två andelstal; ett för drift och ett för kapital. Fristående Affärsutveckling kan åta sig att åt styrelsen ta fram beslutsunderlag lämpliga att presentera för medlemmarna.

Ett kollektivt kapitaltillskott skiljer sig i beslutsprocessen och är strängare mot medlemmarna då de tvingas till inbetalning av ytterligare insatser.

Styrelsearbete

Fristående Affärsutveckling har mångårig erfarenhet inom hantera problem bostadsrättsföreningar kan drabbas av.

Nedan återfinns ett antal situationer där vi kan bistå en styrelse

 • Uppdelning av bostadsrättsföreningen
 • Försäljning av del av fastighet tex vid vindsinredning eller ombyggnad av lokaler.
 • Upplåtelse av nya andelar tex vindar och liknande utrymmen.
 • Justering av andelstal efter en ombyggnad eller vid nyupplåtelse.
 • Hyresutredningar, förhandlingar hos Hyresnämnd mm vid förhandlingar rörande hyra för lokaler.
 • Äkta/oäkta skattefrågor.
 • Lantmäteri, plan och bygglovsärenden.
 • Vara ordförande på årsstämman.
 • Upprätta nya stadgar.
 • Bilda gemensamhetsanläggningar.
 • Analysera driftkostnader, energioptimeringsanalyser
 • Budgetarbete

Varmt välkommen
att höra av dig

Har du frågor eller funderingar kring ett fastighetsprojekt.
Kontakta oss på Fristående Affärsutveckling så hjälper vi dig.

Besöksadress:
Villagatan 13 A, 1 tr
SE-114 32, Stockholm

Telefon:
+46 70 828 34 48

E-post:
stefan.engberg@fau.se